[96] ἀνάπαλιν δὲ καὶ τῶν κακῶν τὰ μὲν περὶ ψυχὴν εἶναι, τὰς κακίας καὶ τὰς κατ' αὐτὰς πράξεις˙ τὰ δ' ἐκτὸς τὸ ἄφρονα πατρίδα ἔχειν καὶ ἄφρονα φίλον καὶ τὴν τούτων κακοδαιμονίαν˙
τὰ δ' οὔτε ἐκτὸς οὔτε περὶ ψυχὴν τὸ αὐτὸν ἑαυτῷ εἶναι φαῦλον καὶ κακοδαίμονα.

Ἔτι τῶν ἀγαθῶν τὰ μὲν εἶναι τελικά, τὰ δὲ ποιητικά, τὰ δὲ τελικὰ καὶ ποιητικά.
τὸν μὲν οὖν φίλον καὶ τὰς ἀπ' αὐτοῦ γινομένας ὠφελείας ποιητικὰ εἶναι ἀγαθά˙ θάρσος δὲ καὶ φρόνημα καὶ ἐλευθερίαν καὶ τέρψιν καὶ εὐφροσύνην καὶ ἀλυπίαν καὶ πᾶσαν τὴν κατ' ἀρετὴν πρᾶξιν τελικά.
[96] Così anche dei mali, quelli dell'anima sono i vizi e le azioni viziose; i mali esteriori sono avere una patria stolta o un amico stolto e la loro infelicità.
L'essere per se stesso vizioso e infelice è p. es. un male né esteriore né dell'anima.

Inoltre dei beni alcuni sono assoluti, altri efficienti, altri ancora sono assoluti ed efficienti
(τελικὰ καὶ ποιητικά).
L'amico e i vantaggi che derivano da lui sono beni efficienti; il coraggio, il nobile sentire, la libertà, il diletto, la letizia, l'assenza di dolore spirituale e ogni azione virtuosa sono beni assoluti.