Κεφ. ζ '.

ΠΕΡΙΑΝΔΡΟΣ

[94] Περίανδρος Κυψέλου Κορίνθιος ἀπὸ τοῦ τῶν Ἡρακλειδῶν γένους. οὗτος γήμας Λυσίδην, ἣν αὐτὸς Μέλισσαν ἐκάλει, τὴν Προκλέους τοῦ Ἐπιδαυρίων τυράννου καὶ Ἐρισθενείας τῆς Ἀριστοκράτους παιδός, ἀδελφῆς δὲ Ἀριστοδήμου θυγατέρα, οἳ σχεδὸν πάσης Ἀρκαδίας ἐπῆρξαν, ὥς φησιν Ἡρακλείδης ὁ Ποντικὸς ἐν τῷ Περὶ ἀρχῆς (Wehrli VII, fg. 144), παῖδας ἐξ αὐτῆς ἐποίησε δύο, Κύψελον καὶ Λυκόφρονα˙ τὸν μὲν νεώτερον συνετόν, τὸν δὲ πρεσβύτερον ἄφρονα. χρόνῳ δὴ ὑπ' ὀργῆς βαλὼν ὑποβάθρῳ ἢ λακτίσας τὴν γυναῖκα ἔγκυον οὖσαν ἀπέκτεινε, πεισθεὶς διαβολαῖς παλλακίδων, ἃς ὕστερον ἔκαυσε. Τόν τε παῖδα ἀπεκήρυξεν εἰς Κέρκυραν λυπούμενον ἐπὶ τῇ μητρί, ᾧ ὄνομα Λυκόφρων.

Capitolo VII

PERIANDRO

[94] Periandro, figlio di Cipselo, nacque a Corinto, dalla stirpe degli Eraclidi. Sposò Lisida 244* che chiamava anche Melissa, figlia di Procle, tiranno di Epidauro, e di Eristenia, figlia di Aristocrate e sorella di Aristodemo, i quali dominarono su quasi tutta l'Arcadia, come attesta Eraclide Pontico 245* nel libro Del regno. Da lei ebbe due figli, Cipselo e Licofrone; di cui il più giovane era intelligente, il più anziano stolto. Successivamente, in un impeto d'ira colpì con uno sgabello o a calci la moglie gravida e l'uccise, cedendo alle insinuazioni delle concubine, che poi bruciò vive. Il figlio Licofrone, che si mostrò addolorato per la sorte toccata alla madre, fu bandito a Corfù.