[93] Τῆς ῥητορείας εἴδη ἐστὶν ἕξ˙ ὅταν μὲν γὰρ κελεύωσι πολεμεῖν ἢ συμμαχεῖν πρός τινα, καλεῖται τὸ τοιοῦτον εἶδος προτροπή. ὅταν δ' ἀξιῶσι μὴ πολεμεῖν μηδὲ συμμαχεῖν, ἀλλ' ἡσυχίαν ἄγειν, τὸ τοιοῦτον εἶδός ἐστιν ἀποτροπή. τρίτον εἶδος τῆς ῥητορείας, ὅταν τις φάσκῃ ἀδικεῖσθαι ὑπό τινος καὶ πολλῶν κακῶν αἴτιον ἀποφαίνῃ˙ τὸ δὴ τοιοῦτον εἶδος κατηγορία ὀνομάζεται. τέταρτον εἶδος τῆς ῥητορείας [ἀπολογία καλεῖται], ὅταν ἀποφαίνῃ αὑτὸν μηθὲν ἀδικοῦντα μήτε ἄλλο ἄτοπον μηθὲν πράττοντα˙ τὸ δὲ τοιοῦτον ἀπολογίαν καλοῦσι. [93] L'oratoria ammette sei suddivisioni. La prima è l'esortazione e si ha quando si esorti o alla guerra o all'alleanza con qualcuno; la seconda è la dissuasione e si ha quando si esorti non alla guerra né all'alleanza, ma al mantenimento della pace; la terza è l'accusa che consiste nel dimostrarsi vittima di un'ingiustizia da parte di uno o nel dichiararlo autore di molti mali; la quarta è la difesa e si ha quando si dimostri di non aver commesso ingiustizie né di aver derogato alle norme del vivere civile.