[92] ἤδη καὶ συνεσπασμένους ὑπὸ νόσου καί σε μακαρίζοντας, αὑτοὺς δὲ καταμεμφομένους ἐπὶ τῇ ἀργίᾳ."
ἔλεγε δὲ μέχρι τούτου δεῖν φιλοσοφεῖν, μέχρι ἂν δόξωσιν οἱ στρατηγοὶ εἶναι ὀνηλάται. ἐρήμους ἔλεγε τοὺς μετὰ κολάκων ὄντας ὥσπερ τοὺς μόσχους ἐπειδὰν μετὰ λύκων ὦσιν˙ οὔτε γὰρ ἐκείνοις τοὺς προσήκοντας οὔτε τούτοις συνεῖναι, ἀλλὰ τοὺς ἐπιβουλεύοντας. συναισθανόμενος ὅτι ἀποθνήσκει, ἐπῇδε πρὸς ἑαυτὸν λέγων
(PPF 10 B 9),

στείχεις δή, φίλε κυρτών,
βαίνεις εἰς Ἀίδαο δόμους
κυφὸς ὥρην διὰ γῆρας.

ἦν γὰρ κυφὸς ὑπὸ χρόνου.

[92] Quanto ai tuoi derisori, li vedrai, torturati dalla malattia, credere tè beato e rimproverarsi per la loro pigrizia».
Diceva che bisogna studiare filosofia fino al punto di poter considerare asinai gli strateghi. E inoltre che gli uomini che vivono con gli adulatori sono soli come i vitelli che si trovino a vivere con i lupi: né questi né quelli hanno accanto chi a loro convenga, ma chi è pronto a tendere insidie.
Quando sentiva vicina la sua fine, si cantava questo ritornello: 174*

Tu ti avanzi, caro mio gobbo, e tendi alle case dell'Ade, incurvato dalla vecchiaia.


L'età infatti l'aveva reso gobbo.