[91] εἷς ὁ πατήρ, παῖδες δυοκαίδεκα. τῶν δὲ ἑκάστῳ
παῖδες δὶς τριάκοντα διάνδιχα εἶδος ἔχουσαι˙
αἱ μὲν λευκαὶ ἔασιν ἰδεῖν, αἱ δ' αὖτε μέλαιναι˙
ἀθάνατοι δέ τ' ἐοῦσαι, ἀποφθινύθουσιν ἅπασαι.

ἔστι δ' ὁ ἐνιαυτός.

Τῶν δὲ ᾀδομένων εὐδοκίμησεν αὐτοῦ τάδε (Bergk III. 201)˙

Ἀμουσία τὸ πλέον μέρος ἐν βροτοῖσι
λόγων τε πλῆθος˙ ἀλλ' ὁ καιρὸς ἀρκέσει.
φρόνει τι κεδνόν˙ μὴ μάταιος ἁ χάρις γενέσθω.

ἔφη δὲ δεῖν συνοικίζειν τὰς θυγατέρας, παρθένους μὲν τὴν ἡλικίαν τὸ δὲ φρονεῖν γυναῖκας˙ ὑποδεικνὺς ὅτι δεῖ παιδεύεσθαι καὶ τὰς παρθένους. ἔλεγέ τε τὸν φίλον δεῖν εὐεργετεῖν, ὅπως μᾶλλον ᾖ φίλος˙ τὸν δὲ ἐχθρὸν φίλον ποιεῖν. φυλάσσεσθαι γὰρ τῶν μὲν φίλων τὸν ψόγον, τῶν δὲ ἐχθρῶν τὴν ἐπιβουλήν.

[91] Uno è il padre, dodici i figli. Ciascuno di questi ha figli due volte trenta, di duplice aspetto: gli uni sono chiari, gli altri sono scuri: pur essendo immortali, muoiono tutti.


È l'anno.

Delle sue canzoni che erano cantate nei conviti ebbe speciale rinomanza questa: 242*

Dominano tra gli uomini rozza ignoranza e ciarloneria, ma l'opportunità ti preserverà. Sii sollecito del bene. La gratitudine non sia vana.

Diceva che bisogna unire in matrimonio le figlie, vergini per età donne per maturità: ché egli esigeva l'educazione anche per le vergini. Bisogna beneficare l'amico perché diventi più amico, il nemico perché diventi amico: dobbiamo infatti evitare il rimprovero degli amici, l'insidia dei nemici.