[89] ἄλλο εἶδος, ἐὰν αὐτός τις ᾖ γεννάδας τὴν ψυχὴν καὶ μεγαλόψυχος˙ καὶ τοῦτον εὐγενῆ φασι˙ καὶ τῆς γε εὐγενείας αὕτη κρατίστη. τῆς ἄρα εὐγενείας τὸ μὲν ἀπὸ προγόνων ἐπιεικῶν, τὸ δὲ δυναστῶν, τὸ δὲ ἐνδόξων, τὸ δ' ἀπὸ τῆς αὐτοῦ καλοκαγαθίας.

Τὸ κάλλος διαιρεῖται εἰς τρία˙ ἓν μὲν γὰρ αὐτοῦ ἐστιν ἐπαινετόν, οἷον ἡ διὰ τῆς ὄψεως εὐμορφία˙ ἄλλο δὲ χρηστικόν, οἷον ὄργανον καὶ οἰκία καὶ τὰ τοιαῦτα πρὸς χρῆσίν ἐστι καλά˙ τὸ δὲ πρὸς νόμους καὶ ἐπιτηδεύματα καὶ τὰ τοιαῦτα, 〈ἃ〉 πρὸς ὠφέλειάν ἐστι καλά. τοῦ ἄρα κάλλους τὸ μέν ἐστι πρὸς ἔπαινον, τὸ δὲ πρὸς χρῆσιν, τὸ δὲ πρὸς ὠφέλειαν.

[89] Ma c'è ancora un'altra distinzione e si ha quando si è nobili per generosità e magnanimità, perché anche in tal caso si è nobili, ché anzi questa è la nobiltà suprema. La nobiltà dunque deriva dagli antenati o onorati o potenti, o gloriosi oppure dalla propria individuale probità e onestà.
La bellezza è di tre specie: una è degna di lode, come la visibile formosità del corpo; l'altra è utile, come uno strumento, una casa e simili che congiungono bellezza e utilità; la terza è bella e insieme vantaggiosa, come le leggi ed i costumi e simili. La bellezza dunque o è degna di lode, o è utile, o è vantaggiosa.