Κεφ. ς'.

ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ

[89] Κλεόβουλος Εὐαγόρου Λίνδιος, ὡς δὲ Δοῦρις, Κάρ (FGrH 76 F 77)˙ ἔνιοι δὲ εἰς Ἡρακλέα ἀναφέρειν τὸ γένος αὐτόν˙ ῥώμῃ δὲ καὶ κάλλει διαφέρειν, μετασχεῖν τε τῆς ἐν Αἰγύπτῳ φιλοσοφίας. γενέσθαι τε αὐτῷ θυγατέρα Κλεοβουλίνην, αἰνιγμάτων ἑξαμέτρων ποιήτριαν, ἧς μέμνηται καὶ Κρατῖνος ἐν τῷ ὁμωνύμῳ δράματι, πληθυντικῶς ἐπιγράψας (Kock 1 39). ἀλλὰ καὶ τὸ ἱερὸν τῆς Ἀθηνᾶς ἀνανεώσασθαι αὐτὸν κτισθὲν ὑπὸ Δαναοῦ.
οὗτος ἐποίησεν ᾄσματα καὶ γρίφους εἰς ἔπη τρισχίλια. Καὶ τὸ ἐπίγραμμά τινες τὸ ἐπὶ Μίδᾳ τοῦτόν φασι ποιῆσαι
(A. Pal. VII. 153, Cert. Hom. et Hes. 265 Allen, etc.)˙

χαλκῆ παρθένος εἰμί, Μίδα δ' ἐπὶ σήματι κεῖμαι.

Capitolo VI

CLEOBULO

[89] Cleobulo, figlio di Evagora, nacque a Lindo, o nella Caria, secondo Duride. 236* Alcuni fanno risalire la sua stirpe ad Eracle. Si distinse per forza e per bellezza ed ebbe contatti con la filosofia egizia. Sua figlia fu Cleobulina, autrice di enigmi in esametri, di cui si ricorda anche Cratino 237* nel dramma omonimo col titolo al plurale, Le Cleobuline. Restaurò anche il tempio di Atena, fondato da Danao.
Compose canti e indovinelli per tremila versi; altri lo ritengono autore di questo epigramma per Mida: 238*

Bronzea vergine io sono, che giaccio sulla tomba di Mida.