[86] καὶ τὸ μὲν ἰσχυρὸν γενέσθαι τῆς φύσεως ἔργον˙ τὸ δὲ λέγειν δύνασθαι τὰ συμφέροντα τῇ πατρίδι ψυχῆς ἴδιον καὶ φρονήσεως. εὐπορίαν δὲ χρημάτων πολλοῖς καὶ διὰ τύχην περιγίνεσθαι. ἔλεγε δὲ ἀτυχῆ εἶναι τὸν ἀτυχίαν μὴ φέροντα˙ καὶ νόσον ψυχῆς τὸ τῶν ἀδυνάτων ἐρᾶν, ἀλλοτρίων δὲ κακῶν ἀμνημόνευτον εἶναι. ἐρωτηθεὶς τί δυσχερές, "τὴν ἐπὶ τὸ χεῖρον," ἔφη, "μεταβολὴν εὐγενῶς ἐνεγκεῖν." συμπλέων ποτὲ ἀσεβέσι, χειμαζομένης τῆς νεὼς κἀκείνων τοὺς θεοὺς ἐπικαλουμένων, "σιγᾶτε," ἔφη, "μὴ αἴσθωνται ὑμᾶς ἐνθάδε πλέοντας."

ἐρωτηθεὶς ὑπὸ ἀσεβοῦς ἀνθρώπου τί ποτέ ἐστιν εὐσέβεια, ἐσίγα. τοῦ δὲ τὴν αἰτίαν τῆς σιγῆς πυθομένου, "σιωπῶ," ἔφη, "ὅτι περὶ τῶν οὐδέν σοι προσηκόντων πυνθάνῃ."

[86] Essere forti è dono di natura; la capacità di essere utile alla patria con la parola è facoltà dell'anima e della prudenza; l'abbondanza di mezzi tocca a molti per volontà della sorte. Definiva infelice chi non sa sopportare l'infelicità; morbo dell'anima il desiderio dell'impossibile, l'essere immemore degli altrui mali. Interrogato: «Che cosa è difficile?», rispose: «Il sopportare con dignità un rovescio di fortuna». Una volta navigava con uomini empi; ad un tratto una tempesta scosse violentemente la nave ed essi invocarono gli dèi; «Tacete - disse - che gli dèi non sentano che voi navigate qui». Interrogato da un empio che cosa mai fosse la pietà, Biante taceva. Richiesto della ragione del silenzio rispose: «Taccio, perché mi domandi cose che non ti appartengono».