[85] Κατὰ δὲ Σωτίωνα ἐν δευτέρῳ καὶ Παναίτιον (fr. 123 van Straaten) ἔστιν αὐτῷ συγγράμματα τάδε˙

Περὶ παιδείας,
Περὶ ἀρετῆς,
Προτρεπτικός,
Ἀρτάβαζος,
Ναυαγοί,
Φυγάδες,
Διατριβῶν ἕξ,
Χρειῶν τρία,
Πρὸς Πῶρον,
Πρὸς Σωκράτην,
Περὶ τύχης.

Τέλος δ' ἀπέφαινε τὴν λείαν κίνησιν εἰς αἴσθησιν ἀναδιδομένην.
Ἡμεῖς δ' ἐπειδὴ τὸν βίον ἀνεγράψαμεν αὐτοῦ, φέρε νῦν διέλθωμεν τοὺς ἀπ' αὐτοῦ Κυρηναϊκούς, οἵ τινες ἑαυτοὺς οἱ μὲν Ἡγησιακούς, οἱ δὲ Ἀννικερείους, οἱ δὲ Θεοδωρείους προσωνόμαζον. οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ τοὺς ἀπὸ Φαίδωνος, ὧν τοὺς κορυφαιοτάτους Ἐρετρικούς. ἔχειν δὲ οὕτως˙

[85] Secondo Sozione nel secondo libro e Panezio, queste sono le sue opere: 235*
Dell'educazione,
Della virtù,
Protrettico,
Artabazo,
Naufraghi,
Esuli,
Diatribe (saggi), in sei libri;
Sentenze (Χρεῖαι), in tre libri;
A Laide,
A Proro,
A Socrate,
Sulla fortuna.

Dimostrava che il fine supremo è il movimento calmo che sfocia nella sensazione. 236*
Dopo aver descritto la sua vita, passiamo ora in rassegna i Cirenaici che derivarono da lui. Di questi alcuni si definirono seguaci di Egesia, altri di Anniceride, altri di Teodoro. E tuttavia passiamo in rassegna anche i seguaci di Fedone; di cui i più rappresentativi furono quelli della scuola di Eretria. Le cose stanno così.