[84] οἵδε˙
Ἀρτάβαζος,
Πρὸς τοὺς ναυαγούς,
Πρὸς τοὺς φυγάδας,
Πρὸς πτωχόν,
Πρὸς Λαΐδα,
Πρὸς Πρῶρον,
Πρὸς Λαΐδα περὶ τῆς κατόπτρου,
Ἑρμείας,
Ἐνύπνιον,
Πρὸς τὸν ἐπὶ τῆς κύλικος,
Φιλόμηλος,
Πρὸς τοὺς οἰκείους,

Πρὸς τοὺς ἐπιτιμῶντας ὅτι κέκτηται οἶνον παλαιὸν καὶ ἑταίρας,
Πρὸς τοὺς ἐπιτιμῶντας ὅτι πολυτελῶς ὀψωνεῖ,
Ἐπιστολὴ πρὸς Ἀρήτην τὴν θυγατέρα,
Πρὸς τὸν εἰς Ὀλυμπίαν γυμνάζοντα ἑαυτόν,
Ἐρώτησις,

Ἄλλη Ἐρώτησις,
Χρεία πρὸς Διονύσιον,
Ἄλλη ἐπὶ τῆς εἰκόνος,
Ἄλλη ἐπὶ τῆς Διονυσίου θυγατρός,
Πρὸς τὸν οἰόμενον ἀτιμάζεσθαι,
Πρὸς τὸν συμβουλεύειν ἐπιχειροῦντα.

Ἔνιοι δὲ καὶ διατριβῶν αὐτόν (sc. Aristippum) φασιν ἓξ γεγραφέναι, οἱ δ' οὐδ' ὅλως γράψαι˙ ὧν ἐστι καὶ Σωσικράτης ὁ Ῥόδιος (fr. 18 Müller).

[84] Ecco i titoli dei dialoghi: Artabazo, <Ai naufraghi, Agli esuli, A un mendico, A Laide, A Proro, 233* A Laide dello specchio, Ermia, Il sogno, Al ministro delle coppe (Πρὸς τὸν ἐπὶ τῆς κύλικος),
Filomelo, Agli amici, Ai suoi censori che l'accusavano di possedere vino vecchio ed etere, Ai suoi censori che gli rinfacciavano la vita lussuriosa, Lettera alla figlia Arete, A chi si allena per Olimpia, Interrogazione, un'altra Interrogazione, Sentenza (Chria) per Dionisio, un'altra Sulla statua, un'altra ancora Sulla figlia di Dionisio, A chi si credeva disonorato (Πρὸς τὸν οἰόμενον ἀτιμάζεσθαι), A chi cercava di dar consigli. 234*
Alcuni dicono che egli abbia scritto sei libri di diatribe; altri fra i quali vi è anche Sosicrate di Rodi, che egli non ne abbia scritte affatto.