[81] δοκεῖ δ' ἐκ διαθέσεως αὐτὰ εἰρηκέναι. εὐγενεστέρα γὰρ αὐτῷ οὖσα ἡ γυνή, ἐπειδήπερ ἦν Δράκοντος ἀδελφὴ τοῦ Πενθίλου, σφόδρα κατεσοβαρεύετο αὐτοῦ.


Τοῦτον Ἀλκαῖος
(LobelPage 429) σαράποδα μὲν καὶ σάραπον ἀποκαλεῖ διὰ τὸ πλατύπουν εἶναι καὶ ἐπισύρειν τὼ πόδε˙ χειροπόδην δὲ διὰ τὰς ἐν τοῖς ποσὶ ῥαγάδας, ἃς χειράδας ἐκάλουν˙ γαύρηκα δὲ ὡς εἰκῆ γαυριῶντα˙ φύσκωνα δὲ καὶ γάστρωνα ὅτι παχὺς ἦν˙ ἀλλὰ μὴν καὶ ζοφοδορπίδαν ὡς ἄλυχνον˙ ἀγάσυρτον δὲ ὡς ἐπισεσυρμένον καὶ ῥυπαρόν.


τούτῳ γυμνάσιον σῖτον ἀλεῖν, ὥς φησι Κλέαρχος ὁ φιλόσοφος
(Wehrli III, fg. 71). Καὶ αὐτοῦ ἐστιν ἐπιστόλιον τοιόνδε (Hercher 491)˙


Πιττακὸς Κροίσῳ

Κέλεαί με ἱκνέεσθαι ἐς Λυδίην, ὅπως σοι τὸν ὄλβον ἴδοιμι˙ ἐγὼ δὲ καὶ μὴ ὀρεὶς πέπεισμαι τὸν Ἀλυάττεω παῖδα τῶν βασιλήων πολυχρυσότατον πέλειν. οὐδέν τε πλέον ἄμμιν ἱκομένοις ἐς Σάρδις˙ χρυσοῦ γὰρ οὐ δεύμεθα, ἀλλὰ πέπαμαι ἄρκια καὶ τοῖς ἐμοῖς ἑτάροις. ἔμπας δ' ἵξομαι, ὡς ἀνδρὶ ξείνῳ γενοίμην τοι συνόμιλος.

[81] Pare che questo consiglio gli sia stato dettato dalla sua esperienza; ché egli ebbe per consorte una donna più nobile di lui, sorella di Dracone, figlio di Pentilo, che lo trattava con estrema alterigia.
Alceo
218* lo chiamava σαράπους e σάραπος (dai piedi slargati spazzanti la terra) perché aveva i piedi piatti e li trascinava per terra; χειροπόδης (chiropede, dai piedi spaccati) perché aveva delle spaccature ai piedi, che chiamavano χειράδες; γαύρηξ (spaccone, millantatore) perché si vantava fuor di proposito; φύσκων 219* e γάστρων (panciuto) perché era pingue e carnoso; ζοφοδορπίδας perché cenava all'oscuro, senza lucerna; ἀγάσυρτος (sordido) perché negletto e sporco.
Clearco il filosofo
220* dice che per Pittaco la ginnastica consisteva nel macinare il frumento.
È di lui questa breve epistola:

Pittaco a Creso.

M' inviti a venire in Lidia, a vedere la tua felicità; ma anche se non la vedo, sono fermamente convinto che il figlio di Aliatte è il più ricco dei re. Nulla di più avrò se verrò a Sardi; non ho bisogno, infatti, di oro, ma posseggo quanto basta a me e ai miei amici. Tuttavia verrò per trattenermi a conversare con l'ospite amico.