[79] Ἔστι καὶ ἡμῶν ἐν τῷ προκελευσματικῷ μέτρῳ˙ (A. Pal. VII. 116)

α. Διόγενες, ἄγε λέγε τίς ἔλαβέ σε μόρος
ἐς Ἄϊδος.
Δ. ἔλαβέ με κυνὸς ἄγριον ὀδάξ.

Ἔνιοι δέ φασι τελευτῶντα αὐτὸν [καὶ] ἐντείλασθαι ἄταφον ῥῖψαι ὡς πᾶν θηρίον αὐτοῦ μετάσχοι, ἢ εἴς γε βόθρον συνῶσαι καὶ ὀλίγην κόνιν ἐπαμῆσαι (οἱ δέ, εἰς τὸν Ἰλισσὸν ἐμβαλεῖν) ἵνα τοῖς ἀδελφοῖς χρήσιμος γένηται. Δημήτριος δ' ἐν τοῖς Ὁμωνύμοις φησὶ τῆς αὐτῆς ἡμέρας Ἀλέξανδρον μὲν ἐν Βαβυλῶνι, Διογένην δ' ἐν Κορίνθῳ τελευτῆσαι. ἦν δὲ γέρων κατὰ τὴν τρίτην καὶ δεκάτην καὶ ἑκατοστὴν Ὀλυμπιάδα.

[79] Anche noi per lui abbiamo scritto questo epigramma in metro proceleusmatico: 143*

«O Diogene, dimmi quale destino ti portò all'Ade». «Il dente rabbioso di un cane».

Narrano altri che Diogene, morendo, diede ordine 144* di gettarlo via insepolto perché tutte le bestie potessero cibarsene oppure di buttarlo in una fossa e di ammonticchiarci su un po' di polvere. Altri invece tramandano che egli abbia voluto essere gettato nell'Ilisso, per poter essere utile ai suoi fratelli. Demetrio negli Omonimi attesta che Diogene morì a Corinto nello stesso giorno in cui Alessandro morì in Babilonia. Diogene era vecchio nella CXIII Olimpiade. 145*