[76] Ἀρχὰς μὲν οὖν εἶναι καὶ αἴτια τὰ λεχθέντα δύο ὧν μὲν παράδειγμα τὸν θεὸν καὶ τὴν ὕλην˙ ὅπερ ἀνάγκη ἄμορφον εἶναι ὥσπερ καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων δεκτικῶν. αἴτιον δὲ τούτων ἐξ ἀνάγκης εἶναι˙ δεχόμενον γάρ πως τὰς ἰδέας γεννᾶν τὰς οὐσίας, καὶ δι' ἀνομοιότητα δυνάμεως κινεῖσθαι καὶ κινούμενον τὰ γινόμενα ἐξ αὐτῆς ἀντικινεῖν.


ταῦτα δὲ πρὶν μὲν ἀλόγως κινεῖσθαι καὶ ἀτάκτως, ἐπεὶ δὲ ἤρξαντο συνιστάναι τὸν κόσμον, ἐκ τῶν ἐνδεχομένων τοῦ θεοῦ συμμέτρως καὶ τεταγμένως γενέσθαι.

[76] Due abbiamo detto sono i princìpi e le cause, il cui modello sono dio e la materia. La materia 197* è necessariamente informe, come tutti gli altri corpi ricettivi. 198* Di tutti questi la causa ha il carattere della necessità: ché la materia, ricevendo in certo modo le idee, genera le sostanze, e si muove perché la sua forza è diseguale e, col suo moto, muove a sua volta quelle cose che sono da essa generate. Tutte queste creature prima si muovevano irrazionalmente e disordinatamente, ma quando cominciarono a costituire l'universo, il dio - per quanto fu possibile - diede loro una disposizione simmetrica e ordinata.