[8] πρότερον γὰρ διὰ τοῦ ε Ἑκαδημία ἐκαλεῖτο. ὁ δ' οὖν φιλόσοφος καὶ Ἰσοκράτει φίλος ἦν. καὶ αὐτῶν Πραξιφάνης ἀνέγραψε διατριβήν τινα περὶ ποιητῶν γενομένην ἐν ἀγρῷ παρὰ Πλάτωνι ἐπιξενωθέντος τοῦ Ἰσοκράτους.

καὶ αὐτόν φησιν Ἀριστόξενος (Wehrli II, fg. 61) τρὶς ἐστρατεῦσθαι, ἅπαξ μὲν εἰς Τάναγραν, δεύτερον δὲ εἰς Κόρινθον, τρίτον ἐπὶ Δηλίῳ˙ ἔνθα καὶ ἀριστεῦσαι. μίξιν τε ἐποιήσατο τῶν τε Ἡρακλειτείων λόγων καὶ Πυθαγορικῶν καὶ Σωκρατικῶν˙ τὰ μὲν γὰρ αἰσθητὰ καθ' Ἡράκλειτον, τὰ δὲ νοητὰ κατὰ Πυθαγόραν, τὰ δὲ πολιτικὰ κατὰ Σωκράτην ἐφιλοσόφει.

[8] Precedentemente infatti si chiamava Ecademia con la e. Il filosofo era amico pure di Isocrate. Un loro colloquio intorno ai poeti tenuto in campagna - quando Platone ospitò Isocrate - fu trascritto da Prassifane. 31*
Ed Aristosseno 32* dice che egli tre volte prese parte a campagne militari, una volta a Tanagra, una seconda volta a Corinto, una terza volta a Delio, 33* dove ottenne il premio del valore. Contaminò le teorie di Eraclito, Pitagora e Socrate: seguiva Eraclito per la teoria del sensibile, Pitagora per la teoria dell'intelligibile, Socrate per la filosofia politica.