[8] Τὴν δὲ γοητικὴν μαγείαν οὐδ' ἔγνωσαν, φησὶν Ἀριστοτέλης ἐν τῷ Μαγικῷ (Rose 36) καὶ Δείνων ἐν τῇ πέμπτῃ τῶν Ἱστοριῶν (FGrH 690 F 5)˙ ὃς καὶ μεθερμηνευόμενόν φησι τὸν Ζωροάστρην ἀστροθύτην εἶναι˙ φησὶ δὲ τοῦτο καὶ ὁ Ἑρμόδωρος (Zeller p. 18). Ἀριστοτέλης δ' ἐν πρώτῳ Περὶ φιλοσοφίας (Rose 6) καὶ πρεσβυτέρους εἶναι τῶν Αἰγυπτίων˙ καὶ δύο κατ' αὐτοὺς εἶναι ἀρχάς, ἀγαθὸν δαίμονα καὶ κακὸν δαίμονα˙ καὶ τῷ μὲν ὄνομα εἶναι Ζεὺς καὶ Ὠρομάσδης, τῷ δὲ Ἅιδης καὶ Ἀρειμάνιος. φησὶ δὲ τοῦτο καὶ Ἕρμιππος ἐν τῷ πρώτῳ Περὶ μάγων (FHG III. 53) καὶ Εὔδοξος ἐν τῇ Περιόδῳ (Brandes fg. 38) καὶ Θεόπομπος ἐν τῇ ὀγδόῃ τῶν Φιλιππικῶν (FGrH 115 F 64)˙ [8] Che non conobbero la magia goetica, quella volgare, afferma Aristotele nel libro Magico 24* e Dinone 25* nel quinto libro delle Istorie, il quale attesta pure l'interpretazione del nome di Zoroastre, come adoratore degli astri: questo afferma anche Ermodoro. Aristotele nel primo libro Della filosofia 26* dice che i Magi sono più antichi degli Egizi e che ammettono due princìpi, il demone buono e il demone cattivo, di cui al primo dànno i nomi di Zeus e Oromasde, al secondo i nomi di Ade e Arimanio. Questo dice anche Ermippo 27* nel primo libro Dei Magi e Eudosso 28* nel Giro della terra e Teopompo 29* nell'ottavo libro delle Storie filippiche.