[66] Ὀνειδιζόμενος ὅτι ἐν καπηλείῳ πίνει, "καὶ ἐν κουρείῳ," φησί, "κείρομαι." ὀνειδιζόμενος ὅτι παρ' Ἀντιπάτρου τριβώνιον ἔλαβεν, ἔφη, (Il. Γ 65)


οὔτοι ἀπόβλητ' ἐστὶ θεῶν ἐρκυδέα δῶρα.


Πρὸς τὸν ἐνσείσαντα αὐτῷ δοκόν, εἶτα εἰπόντα, "φύλαξαι," πλήξας αὐτὸν τῇ βακτηρίᾳ, ἔφη, "φύλαξαι." πρὸς τὸν λιπαροῦντα τὴν ἑταίραν, "τί θέλεις," ἔφη, "τυχεῖν, ὦ ταλαίπωρε, οὗ τὸ ἀποτυχεῖν ἄμεινόν ἐστι;" πρὸς τὸν μυριζόμενον, "βλέπε," εἶπε, "μὴ ἡ τῆς κεφαλῆς σου εὐωδία δυσωδίαν σου τῷ βίῳ παράσχῃ." τοὺς μὲν οἰκέτας τοῖς δεσπόταις, τοὺς δὲ φαύλους ταῖς ἐπιθυμίαις δουλεύειν.

[66] Rimproverato perché beveva in un'osteria, replicò: «Eppure mi rado dal barbiere». Gli fu rimproverato d'aver accettato un mantello da Antipatro, e la sua battuta fu questa: 120*

Non sono da respingere i doni splendidi degli dèi.

A chi prima lo percosse con una trave e poi disse: «Attento!», 121* dopo averlo a sua volta colpito col bastone, disse: «Attento!» A un tale che cercava insistentemente di ottenere i favori di un'etera, 122* disse: «Perché, o misero, vuoi ottenere ciò che è meglio non ottenere?» Ad un tale che si spargeva di unguento le chiome, disse: «Bada che il profumo della tua testa non apporti cattivo odore alla tua vita». Soleva sentenziare che gli stolti sono schiavi delle passioni, come i servi dei padroni.