[65] Ἰδών ποτε νεανίσκον θηλυνόμενον, "οὐκ αἰσχύνῃ," ἔφη, "χείρονα τῆς φύσεως περὶ σεαυτοῦ βουλευόμενος; ἡ μὲν γάρ σε ἄνδρα ἐποίησε, σὺ δὲ σεαυτὸν βιάζῃ γυναῖκα εἶναι." ἰδὼν ἄφρονα ψαλτήριον ἁρμοζόμενον, "οὐκ αἰσχύνῃ," ἔφη, "τοὺς μὲν φθόγγους τῷ ξύλῳ προσαρμόττων, τὴν δὲ ψυχὴν εἰς τὸν βίον μὴ ἁρμόττων;" πρὸς τὸν εἰπόντα, "ἀνεπιτήδειός εἰμι πρὸς φιλοσοφίαν," "τί οὖν," ἔφη, "ζῇς, εἰ τοῦ καλῶς ζῆν μὴ μέλει σοι;" πρὸς τὸν καταφρονοῦντα τοῦ πατρός, "οὐκ αἰσχύνῃ," ἔφη, "καταφρονῶν τούτου δι' ὃν μέγα φρονεῖς;" ἰδὼν εὐπρεπῆ νεανίσκον ἀπρεπῶς λαλοῦντα, "οὐκ αἰσχύνῃ," ἔφη, "ἐξ ἐλεφαντίνου κολεοῦ μολυβδίνην ἕλκων μάχαιραν;" [65] Vide un giovinetto effeminato e così gli si rivolse: «Non ti vergogni di consigliarti sulla tua condotta in modo peggiore della natura? La natura ti fece uomo, e tu ad ogni costo vuoi essere donna». Vedendo uno sciocco che tentava di accordare una cetra, disse: «Tu, che accordi i suoni ad un legno, non ti vergogni di non accordare l'anima alla vita?» Ad un tale che gli dichiarò: «Non sono adatto alla filosofia», «Perché vivi - gli disse - se non ti curi di vivere bene?» Ad un figlio che disprezzava il genitore, «Non ti vergogni - disse - di disprezzare colui al quale tu devi se puoi vantarti?» Ad un grazioso giovinetto, che parlava senza grazia, «Non ti vergogni - disse - di trarre un pugnale di piombo da un fodero di avorio?»