[64] πωλεῖταί τις δεῦρο γέρων ἅλιος νημερτής,
Μέντορι εἰδόμενος ἠμὲν δέμας ἠδὲ καὶ αὐδήν˙
τοῦτον σχολῆς τῆσδ' ἐκκεκηρῦχθαι λέγω˙

καὶ ὃς ἀναστάς˙

οἱ μὲν ἐκήρυσσον, τοὶ δ' ἠγείροντο μάλ' ὦκα.

Δειλότερον δέ πως δοκεῖ περὶ τὴν τελευτὴν ἀνεστράφθαι, ὅτε συνεχὲς ἔλεγεν, "ἡ συστήσασα φύσις καὶ διαλύσει." μαθών τε Ἀντίπατρον φάρμακον πιόντα ἀποθανεῖν, παρωρμήθη πρὸς τὸ εὐθαρσὲς τῆς ἀπαλλαγῆς καί φησι, "δότε οὖν κἀμοί˙" τῶν δὲ εἰπόντων, "τί;", "οἰνόμελι," εἶπεν. τελευτῶντος δ' αὐτοῦ φασιν ἔκλειψιν γενέσθαι σελήνης, συμπάθειαν, ὡς ἂν εἴποι τις, αἰνιττομένου τοῦ μεθ' ἥλιον καλλίστου τῶν ἄστρων.

[64] Bazzica qui un vecchio uomo di mare, infallibile, simile a Mentore nel corpo e nella voce. Proclamo che dev'essere bandito da questa scuola. 141*

E Mentore si levò e disse:

Appena udirono il proclama prestissimo si radunarono. 142*

Il suo atteggiamento dinanzi alla morte era - così pare - piuttosto vile, dal momento che soleva ripetere: «La natura che mi compose mi scioglierà». Ma quando apprese che Antipatro 143* aveva posto fine alla vita, bevendo un veleno, acquistò un certo intrepido coraggio per la sua dipartita e disse: «Datelo dunque anche a me». Gli altri chiesero: «Che cosa?» Ed egli: «Vino melato». Si narra che alla sua morte la luna si eclissò, quasi che l'astro più bello, dopo il sole, avesse voluto far intendere la sua partecipazione al dolore.