[61] Ἐτελεύτησε δὲ σχολαρχεῖν ἀρξάμενος τῷ τετάρτῳ ἔτει τῆς τετάρτης καὶ τριακοστῆς καὶ ἑκατοστῆς Ὀλυμπιάδος, τῆς σχολῆς ἀφηγησάμενος ἓξ πρὸς τοῖς εἴκοσιν ἔτη˙ ἡ τελευτὴ δὲ αὐτῷ παράλυσις ἐκ πολυποσίας. καὶ αὐτῷ προσεπαίξαμεν ἡμεῖς οὑτωσί (A. Pal. VII. 105)˙

καὶ σέο, Λακύδη, φάτιν ἔκλυον ὡς ἄρα καὶ σὺ
Βάκχου ἑλὼν Ἀΐδην ποσσὶν ἔσυρες ἄκροις.
ἦ σαφὲς ἦν˙ Διόνυσος ὅταν πολὺς ἐς δέμας ἔλθῃ,
λῦσε μέλη˙ διὸ δὴ μήτι Λυαῖος ἔφυ;
[61] Morì, dopo aver iniziato il suo scolarcato nel quarto anno della CXXXIV Olimpiade 135* e dopo aver diretto la scuola per ventisei anni. Morì dunque per una paralisi, provocata dall'eccessivo bere. Gli dedicammo perciò il seguente epigramma: 136*

Anche di te, o Lacide, udii il racconto, che Bacco ti afferrò per le punte dei piedi e ti trascinò all'Ade. È proprio vero, che quando Dioniso viene nel corpo in gran quantità scioglie le membra: è per questo appunto che fu chiamato Lieo, lo Scioglitore.