[61] Ἀπὸ συκῆς ὠπώριζε˙ τοῦ δὲ φυλάττοντος εἰπόντος, "αὐτόθεν πρώην ἄνθρωπος ἀπήγξατο," "ἐγὼ οὖν," φησίν, "αὐτὴν καθαρῶ." ἰδὼν Ὀλυμπιονίκην εἰς ἑταίραν πυκνότερον ἀτενίζοντα, "ἴδε," ἔφη, "κριὸν Ἀρειμάνιον ὡς ὑπὸ τοῦ τυχόντος κορασίου τραχηλίζεται." τὰς εὐπρεπεῖς ἑταίρας ἔλεγε θανασίμῳ μελικράτῳ παραπλησίας εἶναι.


ἀριστῶντι αὐτῷ ἐν ἀγορᾷ οἱ περιεστῶτες συνεχὲς ἔλεγον, "κύον˙" ὁ δέ, "ὑμεῖς," εἶπεν, "ἐστὲ κύνες, οἵ με ἀριστῶντα περιεστήκατε." δύο μαλακῶν περικρυπτομένων αὐτὸν ἔφη, "μὴ εὐλαβεῖσθε˙ κύων τεῦτλα οὐ τρώγει." περὶ παιδὸς πεπορνευκότος ἐρωτηθεὶς πόθεν εἴη, "Τεγεάτης," ἔφη.

[61] Una volta raccoglieva fichi e gli fu detto dal custode che non molto prima a quell'albero era stato impiccato un uomo. «Io dunque - soggiunse - lo purificherò». Vedendo un olimpionico che volgeva ripetuti cupidi sguardi ad un'etera, commentò: «Ecco un cinghiale folle di Ares tirato per il collo da una ragazza da nulla». Paragonava le magnifiche etere ad una mortale miscela di miele. Mentre faceva colazione nella piazza del mercato, la gente che gli era intorno ripeteva: «Cane»; e Diogene: «Cani siete voi che mi state attorno mentre faccio colazione». Due uomini molli cercavano di sfuggirlo, ma Diogene li apostrofò: «Non abbiate paura: il cane non mangia bietole». 114* Gli fu chiesto di dove fosse un fanciullo che si era prostituito ed egli rispose: «Di Tegea». 115*