[59] Εὗρον δ' ἀλλαχόθι ἀκμάσαι αὐτὸν περὶ τὴν ἐνάτην καὶ ὀγδοηκοστὴν Ὀλυμπιάδα σὺν τοῖς ἄλλοις Σωκρατικοῖς, καὶ Ἴστρος (FGrH 334 F 32) φησὶν αὐτὸν φυγεῖν κατὰ ψήφισμα Εὐβούλου, καὶ κατελθεῖν κατὰ ψήφισμα τοῦ αὐτοῦ.
Γεγόνασι δὲ Ξενοφῶντες ἑπτά˙ πρῶτος αὐτὸς οὗτος˙ δεύτερος Ἀθηναῖος, ἀδελφὸς Νικοστράτου τοῦ τὴν Θησηΐδα πεποιηκότος, γεγραφὼς ἄλλα τε καὶ βίον Ἐπαμεινώνδου καὶ Πελοπίδου˙ τρίτος ἰατρὸς Κῷος˙ τέταρτος ἱστορίαν Ἀννιβαϊκὴν γεγραφώς˙ πέμπτος μυθώδη τερατείαν πεπραγματευμένος˙ ἕκτος Πάριος, ἀγαλματοποιός˙ ἕβδομος κωμῳδίας ἀρχαίας ποιητής.
[59] In altre fonti trovai posta la sua acme nella LXXXIX Olimpiade, 190* insieme con gli altri Socratici, e Istro 191* dice che egli fu esiliato con un decreto di Eubulo e richiamato con un decreto dello stesso.
Ve ne furono sette col nome di Senofonte: I. il nostro filosofo; II. ateniese, fratello di Pitostrato che compose la Teseide, autore, fra l'altro, d'una biografia di Epaminonda e di Pelopida; III. un medico di Coo; IV. autore di una storia di Annibale; 192* V. che si occupò di prodigi leggendari; 193* VI. uno scultore, di Paro; VII. un poeta della commedia arcaica.