[58] ταύτης τῆς τετραλογίας, ἥτις ἐστὶ πρώτη, ἡγεῖται Εὐθύφρων ἢ περὶ ὁσίου˙ ὁ διάλογος δ' ἐστὶ πειραστικός˙ δεύτερος Ἀπολογία Σωκράτους, ἠθικός˙ τρίτος Κρίτων ἢ περὶ πρακτέου, ἠθικός˙ τέταρτος Φαίδων ἢ περὶ ψυχῆς, ἠθικός. δευτέρα τετραλογία, ἧς ἡγεῖται Κρατύλος ἢ περὶ ὀρθότητος ὀνομάτων, λογικός˙ Θεαίτητος ἢ περὶ ἐπιστήμης, πειραστικός˙ Σοφιστὴς ἢ περὶ τοῦ ὄντος, λογικός˙ Πολιτικὸς ἢ περὶ βασιλείας, λογικός. τῆς τρίτης ἡγεῖται Παρμενίδης ἢ περὶ ἰδεῶν, λογικός˙ Φίληβος ἢ περὶ ἡδονῆς, ἠθικός˙ Συμπόσιον ἢ περὶ ἀγαθοῦ, ἠθικός˙ Φαῖδρος ἢ περὶ ἔρωτος, ἠθικός. [58] ταύτης τῆς τετραλογίας, ἥτις ἐστὶ πρώτη, ἡγεῖται Εὐθύφρων ἢ περὶ ὁσίου˙ ὁ διάλογος δ' ἐστὶ πειραστικός˙ δεύτερος Ἀπολογία Σωκράτους, ἠθικός˙ τρίτος Κρίτων ἢ περὶ πρακτέου, ἠθικός˙ τέταρτος Φαίδων ἢ περὶ ψυχῆς, ἠθικός. δευτέρα τετραλογία, ἧς ἡγεῖται Κρατύλος ἢ περὶ ὀρθότητος ὀνομάτων, λογικός˙ Θεαίτητος ἢ περὶ ἐπιστήμης, πειραστικός˙ Σοφιστὴς ἢ περὶ τοῦ ὄντος, λογικός˙ Πολιτικὸς ἢ περὶ βασιλείας, λογικός. τῆς τρίτης ἡγεῖται Παρμενίδης ἢ περὶ ἰδεῶν, λογικός˙ Φίληβος ἢ περὶ ἡδονῆς, ἠθικός˙ Συμπόσιον ἢ περὶ ἀγαθοῦ, ἠθικός˙ Φαῖδρος ἢ περὶ ἔρωτος, ἠθικός. [58] Ταύτης τῆς τετραλογίας, ἥτις ἐστὶ πρώτη, ἡγεῖται Εὐθύφρων ἢ περὶ ὁσίου˙ ὁ διάλογος δ' ἐστὶ πειραστικός˙ δεύτερος Ἀπολογία Σωκράτους, ἠθικός˙ τρίτος [22715] Κρίτων ἢ περὶ πρακτέου, ἠθικός˙ τέταρτος Φαίδων ἢ περὶ ψυχῆς, ἠθικός. Δευτέρα τετραλογία, ἧς ἡγεῖται Κρατύλος ἢ περὶ ὀρθότητος ὀνομάτων, λογικός˙ Θεαίτητος ἢ περὶ ἐπιστήμης, πειραστικός˙ Σοφιστὴς ἢ περὶ τοῦ ὄντος, λογικός˙ Πολιτικὸς ἢ περὶ βασιλείας, λογικός. Τῆς τρίτης [22720] ἡγεῖται Παρμενίδης ἢ περὶ ἰδεῶν, λογικός˙ Φίληβος ἢ περὶ ἡδονῆς, ἠθικός˙ Συμπόσιον ἢ περὶ ἀγαθοῦ, ἠθικός˙ Φαῖδρος ἢ περὶ ἔρωτος, ἠθικός.